අපිවැඩිඅවධානයක්කරමු

AZවෙතින්කාර්මිකයන්ත්රකරණවිසඳුම

විවිධකර්මාන්තසඳහාවිසඳුම

ස්වයංක්රීයපයිප්පනූල්විසඳුම

අන්තදෙකේයන්ත්රවිසඳුම


ජාතිකප්රමිති,අවුරුදු20පළපුරුද්ද,මිලිටරිමිලිටරිනම්කරනසැපයුම්කරුසැපයුම්කරු

මිලගණන්ඉල්ලන්න

亚搏手机客户端app下载Oturnයන්ත්රෝපකරණයන්ත්රෝපකරණපිළිගනිමුපිළිගනිමු

亚搏手机客户端app下载oturnයන්ත්රෝපකරණ -ඔබේඔබේවිශේෂනිෂ්පාදකයානිෂ්පාදකයානිෂ්පාදකයාඅපගේකර්මාන්තශාලාකරනවිදේශීයවිදේශීයඅලෙවිකරණවිකුණුම්සහවනවනඅතරපර්යේෂණසහසහසහසහඋසස්තත්ත්වයේතත්ත්වයේතත්ත්වයේතත්ත්වයේතත්ත්වයේතත්ත්වයේතත්ත්වයේතත්ත්වයේතත්ත්වයේතත්ත්වයේතත්ත්වයේතත්ත්වයේතත්ත්වයේතත්ත්වයේතත්ත්වයේතත්ත්වයේතත්ත්වයේතත්ත්වයේතත්ත්වයේතත්ත්වයේතත්ත්වයේඉහළඉහළඉහළඉහළඉහළඉහළඉහළඉහළඉහළඉහළයුත්යුත්කර්මාන්තයුත්යුත්යුත්යුත්විශේෂවිශේෂවිශේෂවිශේෂවිශේෂවිශේෂවිශේෂවිශේෂකාර්යකාර්යසැලසුම්කරමු。පාරිභෝගිකයින්සඳහාක්රමයවනඅතරඅතරඅතරඅතරඅතරසාධාරණලෙසකරගැනීමසහආදානපිරිවැයකලින්අයකරගැනීමගැනීමගැනීමගැනීම。

විවිධ,පයිප්ප,ෆ්ලැන්ජ්,ඉදිකිරීම්,නැව්ගත,නැව්ගත,අච්චු,අච්චුඅච්චුවෙනත්කර්මාන්තසඳහායන්ත්රසහමාර්ගවලටසම්බන්ධප්රධානකර්මාන්තකර්මාන්තකර්මාන්ත。

中国三脸转向阀体的车床

චයිනාත්රීටර්නි...

cncයන්ත්රයයන්ත්රයව官方下载ශයෙන්,පොම්ප,ස්වයංක්රීය,ඉදිකිරීම්,ඉදිකිරීම්යන්ත්රෝපකරණආදියසැකසීමේදීකරයිකරයි。
龙门型CNC钻井和铣床官方下载

Gantry型CNC D官方下载rilli ...

boSmගැන්ට්රිcncඅධිව官方下载ේගීඅධිවේගීසහවශයෙන්විශාලවිශාල,සුළං,තැටි,තැටි,මුදු,මුදුමුදුසහසහඅනෙකුත්වැඩකොටස්කොටස්ඉහළඉහළකාර්යක්ෂමතාවයෙන්කාර්යක්ෂමතාවයෙන්කැණීමසැකසීමසඳහාසඳහාසඳහායොදා
高质量的CNC管螺纹车床官方下载

උසස්තත්ත්වයේcn官方下载cපයිප්ප...

පයිප්පනූල්තෙල්,භූ,පතල්,රසායනික,රසායනික,කෘෂිකාර්මිකවාරිමාර්ගජලාපවහනකර්මාන්තයේඅවශ්යතාසඳහානිර්මාණයඇතඇතඇත。එයනල,සරඹපයිප්පසඳහාවේ。
中心驱动车床用于支撑辊

මධ්යඩ්රයිව්සඳහා...

cnc cncපට්ටලc官方下载ncපට්ටලයක්පට්ටලයක්නිරවද්යයන්ත්රයකියන්ත්රයකිකලම්පකරඇතිවැඩකොටසඑකවරඑකවරපිටතපිටතකවය,අවසානඅවසානකවයකවයකවයමුහුණමුහුණසහඅභ්යන්තරඅභ්යන්තරඅභ්යන්තර。
扁平式车床

පැතලිආකාරයේපට්ටලයක්

cncප官方下载ට්ටලමාලාවක්සහසම්මතස්වයංක්රීයලෝහවනඅතරයාන්ත්රිකයාන්ත්රිකකොටස්කොටස්අවසන්අවසන්කිරීමසහසහකිරීමකිරීමසිදුකළහැකියඑයඑයඑය
官方下载CNC垂直加工中心亚搏手机版app苹果下载

官方下载CNCසිරස්...

亚搏手机客户端app下载oturn oturnයන්ත්රෝපකරණසාමාන්යකම්බිවලටදසකම්පනහොඳමමිහානාමිහානායකඩබඳබඳසහසම්පූර්ණඉළඇටසාදාඇතඇතඇතබඳෙහිබඳෙහිබඳෙහි
龙门型5轴铣床

Gantry型5轴Mil ...

වම්සහදුම්රියවැඩමේසයෙන්වෙන්කරඇතිඅතරඅතරඅතරඅතරඅතරඋසනිදහසේනිදහසේසකස්කළහැකිය。
官方下载CNC双柱垂直炮塔车床

官方下载cncද්විත්වතීරුvert ...

අභ්යන්තරසහ,කේතුකාකාර,තලය,හිස,විලි,වෙන්,නියත,නියත... ...
阀机的价格 - 重型CNC钻井铣床 -  Oturn亚搏手机客户端app下载官方下载

යන්ත්රසඳහාලැයිස්තුව...

亚搏手机客户端app下载oturn oturnයන්ත්රෝපකරණසාමාන්යකම්බිවලටදසකම්පනහොඳමමිහානාමිහානායකඩබඳබඳසහසම්පූර්ණඉළඇටසාදාඇතඇතඇතබඳෙහිබඳෙහිබඳෙහි
优质龙门板钻机 -  CNC管钻机 -  Oturn亚搏手机客户端app下载官方下载

විශිෂ්ටතත්ත්වයේ甘特...

අභ්යන්තරසහ,කේතුකාකාර,තලය,හිස,විලි,වෙන්,නියත,නියත... ...
批发折扣自动车床阀 -  CNC管钻机 -  Oturn亚搏手机客户端app下载官方下载

තොගවට්ටම්自动...

Huadian CNC控制器(Siemens,fanuc官方下载)සමඟසමඟසමඟකරයිකරයිකරයිකරයිද්විත්වස්පින්ඩල්ගතඅතරපසුව-සිදුරු-සිදුරු-ඉස්කුරුප්පුඉස්කුරුප්පුගෝලයවේවේ
2021年新型中国CNC车床机器 - 两面官方下载转动车床 -  Oturn亚搏手机客户端app下载

2021新型中国c ...

亚搏手机客户端app下载oturn oturnයන්ත්රෝපකරණසාමාන්යකම්බිවලටදසකම්පනහොඳමමිහානාමිහානායකඩබඳබඳසහසම්පූර්ණඉළඇටසාදාඇතඇතඇතබඳෙහිබඳෙහිබඳෙහි

පුවත්මධ්යස්ථානය

තව

ඔබගේපණිවිඩයඑවන්න:

ඔබගේපණිවිඩයලියාඅපවෙතඑවන්න