ನಾವುಹೆಚ್ಚುಗಮನಹರಿಸುತ್ತೇವೆ

AZನಿಂದಕೈಗಾರಿಕಾಯಂತ್ರಪರಿಹಾರ

ವಿವಿಧಉದ್ಯಮಗಳಿಗೆಕೊರೆಯುವಪರಿಹಾರ

ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತಪೈಪ್ಥ್ರೆಡ್ಡಿಂಗ್ಪರಿಹಾರ

ಎರಡುತುದಿಗಳಯಂತ್ರಪರಿಹಾರ


ನ್ಯಾಷನಲ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್,20ವರ್ಷಗಳ,ಮಿಲಿಟರಿಮಿಲಿಟರಿಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ ಪೂರೈಕೆದಾರ ಪೂರೈಕೆದಾರ

ಕೋಟ್ಅನ್ನುವಿನಂತಿಸಿ

ಓಟರ್ನ್ಮೆಷಿನರಿಗೆಸುಸ್ವಾಗತ

ಓಟರ್ನ್–ನಿಮ್ಮನಿಮ್ಮವಿಶೇಷ ಉದ್ದೇಶದತಯಾರಕತಯಾರಕಇದುನಮ್ಮಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಂದಮಾರುಕಟ್ಟೆಮಾರುಕಟ್ಟೆಮತ್ತುಮಾರಾಟ,ಇದುಇದುಗುಣಮಟ್ಟದ,ಉನ್ನತ-ದಕ್ಷತೆಯ-ದಕ್ಷತೆಯ-ವಿಶೇಷ-ವಿಶೇಷ ವಿಶೇಷ ಉದ್ದೇಶದ ಉದ್ದೇಶದ ಉದ್ದೇಶದಯಂತ್ರಗಳಯಂತ್ರಗಳಯಂತ್ರಗಳಯಂತ್ರಗಳಯಂತ್ರಗಳಯಂತ್ರಗಳಯಂತ್ರಗಳಯಂತ್ರಗಳಯಂತ್ರಗಳಯಂತ್ರಗಳಯಂತ್ರಗಳಯಂತ್ರಗಳಯಂತ್ರಗಳಯಂತ್ರಗಳಯಂತ್ರಗಳಯಂತ್ರಗಳಯಂತ್ರಗಳಯಂತ್ರಗಳಯಂತ್ರಗಳಯಂತ್ರಗಳಯಂತ್ರಗಳಯಂತ್ರಗಳಯಂತ್ರಗಳಯಂತ್ರಗಳಯಂತ್ರಗಳಯಂತ್ರಗಳಯಂತ್ರಗಳಯಂತ್ರಗಳಯಂತ್ರಗಳಯಂತ್ರಗಳಯಂತ್ರಗಳಯಂತ್ರಗಳಯಂತ್ರಗಳಯಂತ್ರಗಳಯಂತ್ರಗಳಯಂತ್ರಗಳಯಂತ್ರಗಳಯಂತ್ರಗಳಯಂತ್ರಗಳಯಂತ್ರಗಳಯಂತ್ರಗಳಯಂತ್ರಗಳಯಂತ್ರಗಳಯಂತ್ರಗಳಯಂತ್ರಗಳಯಂತ್ರಗಳಯಂತ್ರಗಳಯಂತ್ರಗಳಯಂತ್ರಗಳಯಂತ್ರಗಳಯಂತ್ರಗಳಯಂತ್ರಗಳಗ್ರಾಹಕರಿಗೆಅತ್ಯಂತವಿಧಾನ,ಮತ್ತುಸಲಕರಣೆಗಳವೆಚ್ಚವನ್ನುಉಳಿಸಿಮುಂಚಿತವಾಗಿಇನ್ಪುಟ್ಮರುಪಡೆಯಿರಿಮರುಪಡೆಯಿರಿಮರುಪಡೆಯಿರಿ。

ವಿವಿಧ,ಪೈಪ್,ಫ್ಲೇಂಜ್,ನಿರ್ಮಾಣ,ಹಡಗು,ಹಡಗು,ಅಚ್ಚುಗಳು,ಅಚ್ಚುಗಳುಮತ್ತುಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆನಮ್ಮಯಂತ್ರಗಳುಉತ್ಪಾದನಾಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು。

中国三脸转向阀体的车床

ಚೀನಾ ತ್ರೀಟರ್ನಿ...

ವಾಲ್ವ್ಗಾಗಿವಿಶೇಷವಾದಮುಖ್ಯವಾಗಿವಾಲ್ವ್,ಪಂಪ್,ಆಟೋ,ನಿರ್ಮಾಣನಿರ್ಮಾಣಭಾಗಗಳುಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ。
龙门型CNC钻井和铣床官方下载

ಗ್ಯಾಂಟ್ರಿಟೈಪ್ c官方下载ncಡ್ರಿಲ್ಲಿ...

bosmಗ್ಯಾಂಟ್ರಿcnc ಹೈ-ಸ್官方下载ಪೀಡ್ ಸ್ಪೀಡ್ಮತ್ತುಮಿಲ್ಲಿಂಗ್ಮುಖ್ಯವಾಗಿಸಾಮರ್ಥ್ಯದಮತ್ತುಮತ್ತುದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ,ವಿಂಡ್,ವಿಂಡ್,ಡಿಸ್ಕ್ಗಳು​​,ಡಿಸ್ಕ್ಗಳು​​,ರಿಂಗ್ರಿಂಗ್ರಿಂಗ್ರಿಂಗ್ರಿಂಗ್ರಿಂಗ್ರಿಂಗ್ರಿಂಗ್ರಿಂಗ್ಭಾಗಗಳುಭಾಗಗಳುಭಾಗಗಳುಭಾಗಗಳುಭಾಗಗಳುಭಾಗಗಳುಭಾಗಗಳುಭಾಗಗಳು
高质量的CNC管螺纹车床官方下载

ಉತ್ತಮಗುಣಮಟ್ಟದcn官方下载c ಪೈಪ್ ...

ಪೈಪ್ಥ್ರೆಡಿಂಗ್ಅನ್ನುಕ್ಷೇತ್ರಗಳು,ಭೂವಿಜ್ಞಾನ,ಗಣಿಗಾರಿಕೆ,ರಾಸಾಯನಿಕ,ಕೃಷಿನೀರಾವರಿಒಳಚರಂಡಿಅಗತ್ಯಗಳನ್ನುವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ。ಇದುಪೈಪ್ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ,ಡ್ರಿಲ್ಪೈಪ್
中心驱动车床用于支撑辊

ಸೆಂಟರ್ಡ್ರೈವ್ಗಾಗಿ...

ಡಬಲ್-ಎಂಡ್c官方下载nc ಲೇಥ್-ಎಂಡ್-cnc ಲೇಥ್ ಲೇಥ್-ನಿಖರವಾದ-ನಿಖರವಾದಯಂತ್ರವಾಗಿದೆಯಂತ್ರವಾಗಿದೆಕ್ಲ್ಯಾಂಪ್ವರ್ಕ್ಪೀಸ್ ವರ್ಕ್ಪೀಸ್ ಹೊರವಲಯವಲಯವಲಯ
扁平式车床

ಫ್ಲಾಟ್ಟೈಪ್ ಲೇಥ್

官方下载cnc ಲೇಥ್ಗಳಸರಣಿಯುಮತ್ತುಪ್ರಮಾಣಿತಸ್ವಯಂಚಾಲಿತಸಂಸ್ಕರಣಾಸಂಸ್ಕರಣಾಯಂತ್ರವಾಗಿದೆಯಂತ್ರವಾಗಿದೆಯಂತ್ರವಾಗಿದೆಯಂತ್ರವಾಗಿದೆಯಂತ್ರವಾಗಿದೆಅರೆಅರೆಮುಕ್ತಾಯಮುಕ್ತಾಯಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯನ್ನುನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ
官方下载CNC垂直加工中心亚搏手机版app苹果下载

官方下载CNCಲಂಬ...

亚搏手机客户端app下载oturn oturnಯಂತ್ರಅತ್ಯುತ್ತಮಮಿಹಾನ್ನಾಕಬ್ಬಿಣದಬೆಂಬಲದಿಂದಬೆಂಬಲದಿಂದಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಸಾಮಾನ್ಯಉಕ್ಕಿನತಂತಿಗಿಂತಪಟ್ಟುಹೆಚ್ಚುಆಘಾತಆಘಾತಆಘಾತಫ್ಯೂಸ್ಲೇಜ್ನ ಫ್ಯೂಸ್ಲೇಜ್ನ ಫ್ಯೂಸ್ಲೇಜ್ನಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿಪಕ್ಕೆಲುಬುಗಳನ್ನುಪಕ್ಕೆಲುಬುಗಳನ್ನು
龙门型5轴铣床

ಗ್ಯಾಂಟ್ರಿಟೈಪ್ 5-ಆಕ್ಸಿಸ್...

ಎಡಮತ್ತುರೈಲು ವರ್ಕ್ಟೇಬಲ್ನಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆಮತ್ತುಎತ್ತರವನ್ನುಸರಿಹೊಂದಿಸಬಹುದು ಸರಿಹೊಂದಿಸಬಹುದು ಸರಿಹೊಂದಿಸಬಹುದು。
官方下载CNC双柱垂直炮塔车床

官方下载CNCಡಬಲ್ವರ್ಟ್...

ಇದುಆಂತರಿಕಬಾಹ್ಯ,ಶಂಕುವಿನಾಕಾರದ,ಸಮತಲ,ತಲೆಯ,ಗ್ರೂವಿಂಗ್,ಬೇರ್ಪಡುವಿಕೆ,ಸ್ಥಿರವಾದ,ಸ್ಥಿರವಾದಒರಟುತಿರುಗಿಸುತ್ತದೆತಿರುಗಿಸುತ್ತದೆ。
阀机的价格 - 重型CNC钻井铣床 -  Oturn亚搏手机客户端app下载官方下载

ಯಂತ್ರಕ್ಕೆ... ...

亚搏手机客户端app下载oturn oturnಯಂತ್ರಅತ್ಯುತ್ತಮಮಿಹಾನ್ನಾಕಬ್ಬಿಣದಬೆಂಬಲದಿಂದಬೆಂಬಲದಿಂದಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಸಾಮಾನ್ಯಉಕ್ಕಿನತಂತಿಗಿಂತಪಟ್ಟುಹೆಚ್ಚುಆಘಾತಆಘಾತಆಘಾತಫ್ಯೂಸ್ಲೇಜ್ನ ಫ್ಯೂಸ್ಲೇಜ್ನ ಫ್ಯೂಸ್ಲೇಜ್ನಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿಪಕ್ಕೆಲುಬುಗಳನ್ನುಪಕ್ಕೆಲುಬುಗಳನ್ನು
优质龙门板钻机 -  CNC管钻机 -  Oturn亚搏手机客户端app下载官方下载

ಅತ್ಯುತ್ತಮಗುಣಮಟ್ಟದ...

ಇದುಆಂತರಿಕಬಾಹ್ಯ,ಶಂಕುವಿನಾಕಾರದ,ಸಮತಲ,ತಲೆಯ,ಗ್ರೂವಿಂಗ್,ಬೇರ್ಪಡುವಿಕೆ,ಸ್ಥಿರವಾದ,ಸ್ಥಿರವಾದಒರಟುತಿರುಗಿಸುತ್ತದೆತಿರುಗಿಸುತ್ತದೆ。
批发折扣自动车床阀 -  CNC管钻机 -  Oturn亚搏手机客户端app下载官方下载

ಸಗಟುರಿಯಾಯಿತಿ自动...

Cncನಿಯಂತ್ರಕ(ಅಥವಾಅಥವಾ,ಫ್ಯಾನುಕ್)官方下载,ಡಬಲ್ಫೀಡ್ಮಾಡುತ್ತವೆಲಿಂಕ್ಸಾಧಿಸಬಹುದುಸಾಧಿಸಬಹುದುನಂತರಬೋರ್ ಬೋರ್ ಬೋರ್,ಸ್ಕ್ರೂಸ್ಕ್ರೂಥ್ರೆಡ್ಮತ್ತುಮತ್ತುಮತ್ತುಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ಪಿಯರ್ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸಲು。
2021年新型中国CNC车床机器 - 两面官方下载转动车床 -  Oturn亚搏手机客户端app下载

2021 ಹೊಸ ಶೈಲಿಸಿ...

亚搏手机客户端app下载oturn oturnಯಂತ್ರಅತ್ಯುತ್ತಮಮಿಹಾನ್ನಾಕಬ್ಬಿಣದಬೆಂಬಲದಿಂದಬೆಂಬಲದಿಂದಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಸಾಮಾನ್ಯಉಕ್ಕಿನತಂತಿಗಿಂತಪಟ್ಟುಹೆಚ್ಚುಆಘಾತಆಘಾತಆಘಾತಫ್ಯೂಸ್ಲೇಜ್ನ ಫ್ಯೂಸ್ಲೇಜ್ನ ಫ್ಯೂಸ್ಲೇಜ್ನಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿಪಕ್ಕೆಲುಬುಗಳನ್ನುಪಕ್ಕೆಲುಬುಗಳನ್ನು

ಸುದ್ದಿಕೇಂದ್ರ

ಇನ್ನಷ್ಟು

ನಿಮ್ಮಸಂದೇಶವನ್ನುಕಳುಹಿಸಿ:

ನಿಮ್ಮಸಂದೇಶವನ್ನುಬರೆಯಿರಿಮತ್ತುಅದನ್ನುಕಳುಹಿಸಿಕಳುಹಿಸಿ