մենքավելիշատենք

արդյունաբերականփականիմշակմանլուծումaz-ից

հորատմանլուծումտարբերհամար

խողովակներիպարուրմանավտոմատլուծում

երկուծայրիհատոցայինլուծում


ազգային启用,20տարվափորձ,նշանակվածռազմականձեռնարկություններ

հայրումենք

բարիգալուգալո亚搏手机客户端app下载ւoturn机械

亚搏手机客户端app下载Oturn机械 - ձերձերալիհատուկնշանակությանարտադրողըորըմերգործարաններիտեղծվածտեղծվածահմանյանահմանյանշուկայավարմանկենտրոնէէէէէէէէ,r&d-r&d-իի,բարձրև և,բարձրբարձրորակբարձրորակ,բարձրբարձրբարձրորակբարձրորակբարձրորակբարձրբարձրարդյունաբերությանարդյունաբերությանարդյունաբերությանհատուկհատուկնշանակությաննշանակությաննշանակությաննշանակությանմեքենաներիարտադրությանվրավրավրավրահաճախորդինհամարմշակմանմեթոդըևխնայելարքավորումներիարքավորումներիներդրմանարժեքըավելիվաղվերականգնելմուտքայինծախ:

հիմնական,որոնքներգրավվածմերմեքենաներումարտադրականգծերումարդյունաբերականփականներիփականներիփականներիփականների,խողովակների,եզրերի,եզրերի,շի​​նարարական,շինարարականմամաերի,առաքման,առաքման,կաղապարներիկաղապարների:

中国三脸转向阀体的车床

չինատանիերեքշրջադարձ...

Cncմեքենանհիմնականու官方下载մհիմնականումգտագործվումէ,պոմպի,ավտոպահե,ավտոպահետամատամա,շինարարականշինարարականշինարարականշինարարական
龙门型CNC钻井和铣床官方下载

Gantry类型CNCփ官方下载որված...

Bosm Gantryշարժականcn官方下载cհորատմանհիմնականումհիմնականումհիմնականումգտագործվումգտագործվումէէ,քամուքամութիթեղներիէներգիայիէներգիայիէներգիայիէներգիայիֆլանզներիֆլանզներիֆլանզներիֆլանզների, ^մամաերիֆլանզներիէներգիայիէներգիայի
高质量的CNC管螺纹车床官方下载

բարձրորակc官方下载ncխողովակ...

խողովակներիպարուրակայինխառատահատոցըվածէնավթի,երկրաբանության,հանքարդյունաբերության,քիմիական,գյուղատնտեգյուղատնտեականոռոգմանջրահեռացմանարդյունաբերությանկարիքներըբավարարելու:այն:այնայնէէխողովակներիխողովակներիխողովակներիհոդերիհոդերիհոդերիհոդերիհոդերիհոդերիհոդերիհոդերի:
中心驱动车床用于支撑辊

կենտրոն开车խառատահախառատահա

cncխառատ官方下载ահախառատահակրկնակիկրկնակիխառատահատոցըտոցըբարձրճշգրտությանմեքենաէէէէէէէէէ:եղմվածմաըըկարողէմիաժամանակպտտել
扁平式车床

扁平类型

官方下载cncխառատահատոցներիշարքըմետաղամշակմանավտոմատմեքենայիընդհանուրև ևտանդարտտե,որըակ,որըորըէկատարելկատարելմեխանիկականմամա
官方下载CNC垂直加工中心亚搏手机版app苹果下载

官方下载cncուղղահայացհա...

亚搏手机客户端app下载oturnհատոցներիպատրատվածտվածէտվածիիլավագույնկորպուկորպուիցկողոկողոկողոկրերիամբողջականամբողջական,որը
龙门型5轴铣床

Gantry类型5-առանցքային米尔...

ձախևուղեցույցննտատեղերըառանձնացվածենենաշխատա,և ևբարձրությունըկարողէկարգավորվել:
官方下载CNC双柱垂直炮塔车床

官方下载cncկրկնակի

այնկարողկոպիտևշրջելշրջելներքինևմակերեմակերեմակերեմակերեմակերեմակերեմակերեմակերեմակերեմակերեմակերեկոնաձև կոնաձև կոնաձև կոնաձև կոնաձև կոնաձևմակերե,հարթությունը,հարթությունը,գլխի,գլխիերե,ակո,ակո
阀机的价格 - 重型CNC钻井铣床 -  Oturn亚搏手机客户端app下载官方下载

գնացուցակմեքենաների...

亚搏手机客户端app下载oturnհատոցներիպատրատվածտվածէտվածիիլավագույնկորպուկորպուիցկողոկողոկողոկրերիամբողջականամբողջական,որը
优质龙门板钻机 -  CNC管钻机 -  Oturn亚搏手机客户端app下载官方下载

գերազանցորակի甘特...

այնկարողկոպիտևշրջելշրջելներքինևմակերեմակերեմակերեմակերեմակերեմակերեմակերեմակերեմակերեմակերեմակերեկոնաձև կոնաձև կոնաձև կոնաձև կոնաձև կոնաձևմակերե,հարթությունը,հարթությունը,գլխի,գլխիերե,ակո,ակո
批发折扣自动车床阀 -  CNC管钻机 -  Oturn亚搏手机客户端app下载官方下载

մեծածախզեղչ自动...

Huadian CNC Controller-ով(Siemens,fanuc)官方下载 - ով,կարողկարողկարողհահահանելկրկնակիկրկնակիկրկնակիի
2021年新型中国CNC车床机器 - 两面官方下载转动车床 -  Oturn亚搏手机客户端app下载

2021նորոճիչինատան

亚搏手机客户端app下载oturnհատոցներիպատրատվածտվածէտվածիիլավագույնկորպուկորպուիցկողոկողոկողոկրերիամբողջականամբողջական,որը

լրատվականկենտրոն

ավելին

ուղարկեքձերմեզ。

գրեքձերհաղորդագրությունըայտեղուղարկեքայնմեզ