ЯкЦіможагэтапалепшыцьэфектыўнасцьапрацоўкі(2)?

Выбіраючыінструмент,якібольшпадыходзіцьменавітавам,вартаўлічвацьнаступныяаспекты:

1.Інструментальныяхарактарыстыкіматэрыялу、якіпадлягаеапрацоўцы

Матэрыялінструментаз”яўляеццафундаментальнымфактарам,яківызначаепрадукцыйнасцьінструмента,якімаевялікіўплыўнаэфектыўнасцьапрацоўкі、якасцьапрацоўкі、коштапрацоўкіідаўгавечнасцьінструмента。Чымцвярдзейматэрыялінструмента,тымлепшягозносаўстойлівасць,чымвышэйцвёрдасць,тымніжэйударнаяглейкасцьітымбольшдалікатныматэрыял。Цвёрдасцьітрываласць——гэтапарасупярэчнасцей,ігэтатаксамаключ,якіінструментальныяматэрыялыпавінныпераадолець。Такімчынам,карыстальнікпавіненвыбрацьінструментуадпаведнасцізхарактарыстыкаміінструментаматэрыялудэталі。Такія,яктачэннеабофрэзераванневысокатрывалыхсталей,тытанавыхсплаваў,дэталяўзнержавеючайсталі、рэкамендуеццавыбірацьцвёрдасплаўныяінструментызлепшайзносаўстойлівасцю。

2.Выберыцеінструментуадпаведнасцізканкрэтнымвыкарыстаннем

ВыбарінструментаўуадпаведнасцізтыпамстанказЧПУ,стадыіпаўаздабленняіаздабленняўасноўнымпрызначаныдлязабеспячэннядакладнасціапрацоўкідэталяўіякасціпрадукцыі、атаксамапавінныбыцьвыбраныінструментызвысокайтрываласцюівысокайдакладнасцю。Дакладнасцьінструментаў,якіявыкарыстоўваюццаначарнавойстадыі、нізкая,адакладнасцьінструментаў,якіявыкарыстоўваюццаначыставойстадыі,высокая。Калідлячарнавойіфінішнайапрацоўкіабраныадзінітойжаінструмен,трэкамендуеццавыкарыстоўвацьтойінструмент,якібыўзнятызфінішнайапрацоўкіпадчасчарнавойапрацоўкі,тамуштобольшасцьінструментаў,знятыхзфінішнайапрацоўкі,трохісціраюццапаабзе,апакрыццёзношваеццаіпаліруецца。Далейшае。Якасцьапрацоўкі、алеменшыўплыўначарнавуюапрацоўку。

3.Падбярыцеінструментуадпаведнасцізасаблівасцямізоныапрацоўкі

Калідазваляебудовадэталі,вартавыбірацьінструментзвялікімдыяметрамімалымкаэфіцыентамбакоў;канцаваяабзафрэзыдлятонкасценныхізвыштанкасценныхдэталяўінструментапавіннамецьдастатковыцэнтраімклівайкут,кабскараціцьінструментінструментаідэталіінструментас。іла。Прыапрацоўцыдэталяўзалюмінія,медзіііншыхмяккіхматэрыялаўвартавыбірацькантавуюфрэзузкрыхубольшымперадпакоем,аколькасцьзуб的яўнепавіннаперавышаць4зуб的яў。

4.Прывыбарыінструментапамерінструментапавіненбыцьадаптаваныдапамерупаверхнізагатоўкі、якуютрэбаапрацаваць。

Розныянарыхтоўкітаксамамаюцьпатрэбуўадпаведныхпрыладахдляапрацоўкі。Напрыклад,навытворчасцікантавыяфрэзычаставыкарыстоўваюццадляапрацоўкіперыферыйныхконтураўплоскіхдэталяў;прыфрэзераванніплоскасцяўвартавыбірацьфрэзызцвёрдасплаўныміўстаўкамі;Прыапрацоўцыканаваквыбірайцеканцавыяфрэзызвысакахуткаснайсталі;прыапрацоўцынарыхтовакабочарнавойапрацоўцыадтулінможнавыбрацькукурузныяфрэзызцвёрдасплаўныміўстаўкамі;длянекаторыхтрохмерныхпрофіляўізменныхконтураўскосучаставыкарыстоўваюццашаравыяфрэзы。Прыапрацоўцыпаверхняўсвабоднайформы,паколькіхуткасцьінструментанаканцышарыкавагаінструментароўнаянулю,длязабеспячэннядакладнасціапрацоўкіадлегласцьпаміжлініяміінструмента,якправіла,невялікая,тамуфрэзерзшарыкавымнаканечнікампадыходзіцьдляаздабленнепаверхні。Канцаваяфрэзазначнапераўзыходзіцьшаравуюфрэзузпунктугледжанняякасціапрацоўкіпаверхнііэфектыўнасціапрацоўкі。Такімчынам,кабгарантаваць,штодэтальнебудзеразрэзана,прычарнавойіпаўчыставайапрацоўцыпаверхніпаспрабуйцевыбрацьфрэзудляканцавойфрэзы。

Прынцып«Выатрымліваецетое,заштоплаціце»адлюстраваныўінструментах。Даўгавечнасцьідакладнасцьінструментамоцназалежацьадкоштуінструмента。Убольшасцівыпадкаў,хацявыбарпрадпрыемствамдобрагаінструментапавялічваекоштінструмента,выніковаепаляпшэннеякасцііэфектыўнасціапрацоўкізначназніжаеўвеськоштапрацоўкі. .,Длятагокабмаксымізавацькаштоўнасцьінструментападчасапрацоўкі、неабходна«спалучыцьцвёрдаеімяккае»,гэтазначыцьвыбрацьвысакаякаснаепраграмнаезабеспячэннедляпраграмаванняапрацоўкідлясупрацоўніцтва。

Наапрацоўваючымцэнтрыўсеінструментыпапярэднеўсталяваныўінструментальнымчасопісе,іадпаведныядзеянніпазменеінструментавыконваюццапразкамандывыбаруінструментаізменыінструментапраграмыЧПУ。Такімчынам,неабходнавыбрацьадпаведныстандартнытрымальнікінструмента,прыдатныдляспецыфікацыісістэмыстанка,кабінструментапрацоўкізЧПУможнабылохуткаідакладнаўсталявацьнашпіндзельстанкаабовярнуцьуінструментальнымагазін。

Празпрыведзенаевышэйтлумачэннеялічу、штокожныпавіненмецьбольшглыбокаеразуменневыбарумашын。Кабзрабіцьпрацуякасна,трэбаспачаткунавастрыцьінструменты。Сённянарынкупрысутнічаевялікаяразнастайнасцьінструментаў,іякасцьтаксаманеаднолькавае。Калі карыстальнікі хочуцьАпрацоўваеякіяімпадыходзяць,яныпавінныразгледзецьбольш。

ю2к


Час публікацыі: 6 ліпеня 2022 г

Адпраўценампаведамленне:

Напішыцетутсваёпаведамленнеіадпраўцеягонам